Rygbehandling
Boldøvelse
Knæ undersøgelse
Nakkebehandling

 

Forskning

Vi er stolte af, at vi er tilknyttet Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB) i Odense som forskningsklinik. Det betyder, at vi på Rygcenteret deltager i forskellige forskningsprojekter, der alle har til formål at øge vores viden om de lidelser, der behandles hos kiropraktorer. Ligeså er tre af kiropraktorerne i gang med deltids P.hD.-studier.

Vi deltager også i forskningsprojekter i samarbejde med Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital.

Alle forskningsprojekter hos Hartvigsen & Hein er godkendte af Den Videnskabsetiske Komite for Region Syddanmark og Datatilsynet.

Det er frivilligt at deltage i forskningsprojekter, og man vil altid blive spurgt, før man indgår. Man vil altid være anonym i disse projekter. Vælger man at deltage, vil vi sammen være med til at skabe ny viden om undersøgelse og behandling af problemer i ryg, muskler og led til gavn for fremtidige patienter. Det vil ikke ændre den behandling man får, uanset om man siger ja eller nej til at deltage i et forskningsprojekt.

Nedenfor er beskrivelser af nogle af de projekter, vi allerede har været med i.

Kolikprojekt

I Danmark behandles hvert år ca. 10.000 børn under 1 år hos kiropraktor. Mange af disse har kolik, og selvom vi som kiropraktorer ser de gode resultater, vi kan opnå med den blide behandling, mangler der tilstrækkelig god forskning inden for dette område. Dette rådes der nu bod på af læge Lise Vilstrup Holm, der i sin post-doc vil belyse området. Hun samarbejder med kiropraktor og seniorforsker Lise Hestbæk, der har års erfaring med forskning inden for børneområdet.

Projektet går kort ud på, at kolikbørn deles i hhv. en kontrolgruppe og en gruppe, der modtager behandling over en 2 ugers periode. I dette tidsrum udfylder forældrene spørgeskemaer omhandlende gråd, søvn, spisning mm. Efter de to uger oplyses forældrene om, hvorvidt deres barn har fået behandling eller været i kontrolgruppen. Har barnet været kontrol, tilbydes herefter samme behandling som børnene i den anden gruppe, så alle deltagende børn derfor får mulighed for at modtage behandling. Hos Hartvigsen & Hein er det Lisbeth, Tina og Kristina, der deltager som behandlende kiropraktorer. Vi er alle spændte på, om resultaterne vil pege i den retning, vi har en formodning om.

Læs mere om projektet på SDU’s hjemmeside.

Diagnosekodning i kiropraktorpraksis

For at bedre kommunikationen mellem de forskellige sundhedsprofesioner, er det vigtigt, at vi alle taler det samme sprog. I den henseende har vi været med til at teste implementeringen af brugen af ICPC-2-DK-koder for de forskellige tilstande, vi bruger i kiropraktorpraksis. Vi har brugt disse koder i mange år, og det er derfor dejligt at kunne være med at at forankre brugen af dem i praksis.

Slidgigt i knæ

Vi har over en 3-årig periode været røntgenklinik for 2 P.hD-studerende, der begge lavede studier om effekten af træning for folk med slidgigt i knæet.

Bedre diagnostik af rygpatienter

Klinikkens kiropraktorer har deltaget i stort forskningsprojekt, hvis formål var at give mere sikker viden om, hvordan vi diagnosticerer rygpatienter. Projektet så blandt andet på en grundig undersøgelses betydning for patientens diagnose, hvilke patienter der skal have hvilken behandling, og hvordan det går rygpatienter på sigt. Projektet fulgte rygpatienterne ved hjælp af sms i et år, hvor de ugentlig blev spurgt om, hvordan deres ryg havde det. Det er et yderst spændende projekt, og det største kliniske forskningsprojekt udført på kiropraktorpatienter i verden. Vi var den klinik, der undersøgte flest patienter, og vi har  fået god og brugbar viden fra projektet.

Kiropraktisk behandling af slidgigt i hoften

Vi var i 2010 involveret i et Ph.D-projekt, der undersøger effekten af kiropraktisk behandling af folk med begyndende slidgigt i hoften. På klinikken foretog vi røntgenundersøgelser af folk, der var henvist fra projektet.

Hvordan måler vi forbedringer i vores patienter?

I samarbejde med Syddansk Universitet, Rygcenter Syddanmark og Nordisk Institut for Kiropraktik har vi indsamlet data på 300 patienter som led i et PhD-projekt. Formålet med projektet var at finde ud af, hvordan vi bedst måler forandringer i rygpatienters tilstand, og hvor store disse forandringer skal være, for at de er relevante for patienterne. En af konklusionerne var, at den bedste måde at vurdere forandringer hos patienter i privat kiropraktorpraksis er, at spørge fra gang til gang, hvordan personen har haft det siden sidste behandling.

Kvalitetssikringsprojekt

Kvalitetssikring. Følger vi anbefalingerne – eller tror vi bare, at vi gør det?

Forskere fra Nordisk Institut for Kiropraktik har udviklet detaljerede evidensbaserede kliniske retningslinier for håndtering af lænderygbesvær i kiropraktorpraksis. Vi har været med til den første implementering af disse retningslinier, og vi har i den forbindelse indført en ny elektronisk patientjournal som muliggør overførsel af data fra vores klinik til en central database. Vi har allerede lavet de første indberetninger, og vi venter nu på en videreudvikling af systemet. Det bliver spændende at se, om systemet kommer til at fungere efter hensigten, og om vi kan leve op til kvalitetskravene.

Kiropraktoruddannelsen

Kiropraktoruddannelsen er den universitetsuddannelse i Danmark, der giver den højeste specialisering indenfor lidelser i muskler og led. Syddansk Universitet er det eneste uddannelsessted i Norden med en kandidatuddannelse i klinisk biomekanik (kiropraktik). Studiet er et 6-årigt uddannelsesforløb.

Hos Hartvigsen & Hein har vi løbende studerende i praktikforløb.

Bachelor i klinisk biomekanik

Den første del af kiropraktorstudiet er en 3-årig bachelor grad i klinisk biomekanik. Denne del af studiet er stort set identisk med medicinstudiet med fag som anatomi, fysiologi og kemi. Disse fag er for kiropraktorernes vedkommende suppleret med fag som teoretisk og klinisk biomekanik, hvor man ud over teorien lærer praktiske færdigheder i undersøgelses- og behandlingsteknik.

Kandidat i klinisk biomekanik – cand. manu.

Den anden del af kiropraktorstudiet er en 2-årig kandidatgrad. Denne del af studiet består primært af fag indenfor almen diagnostik, røntgen og biomekanik, der skal gøre den studerende klar til selvstændigt at kunne stille en diagnose og planlægge og gennemføre et behandlingsforløb for patienter med symptomer i bevægeapparatet. Som en del af denne proces er de studerende i 2 praktikophold på et af landets sygehuse på henholdsvis en kirurgisk og en medicinsk afdeling samt flere praktikophold i kiropraktorklinikker. Derudover er den studerende gennem det sidste år af uddannelsen 3 dage ugentlig over 24 uger på Rygcenter Syddanmark i Middelfart, hvor de tilegner sig klinisk erfaring med udredning og behandling af patienter med symptomer i bevægeapparatet. Her forestår de – under supervision af en kiropraktor eller en læge – undersøgelse og behandling af Rygcenter Syddanmarks patienter.

Turnusuddannelsen

Efter veloverståede studier på Syddansk Universitet har man titlen cand. manu. (candidatus manutigii). Man er endnu ikke kiropraktor og har ikke lov til at fungere 100% selvstændigt som sådan, før man har gennemgået 1 års turnusuddannelse hos en godkendt praktiserende kiropraktor.

I turnusforløbet ser man selvstændigt patienter men har til enhver tid mulighed for at spørge en erfaren kiropraktor til råds. I løbet af turnusuddannelse deltager man i 15 møder/kurser, som primært tager udgangspunkt i de kliniske problemstillinger, som turnuskandidaten møder i sin hverdag som kiropraktor.

Autorisation som kiropraktor

Efter turnusuddannelsen opnår man autorisation som kiropraktor, og har nu lov til at nedsætte sig som selvstændig kiropraktor.Syddansk Universitet

Hvis du vil vide mere, kan du bruge link til Syddansk Universitets hjemmeside om kiropraktik. Her kan du også se en nyligt produceret film om uddannelsen.